numri i përkohshëm i telefonit nga Tajlandë

+ꀆꀆ ꀆꀅꀃꀅꀂꀀꀈꀈꀄ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. ... )

numri i përkohshëm i telefonit nga Tajlandë

+ꀆꀆ ꀆꀅꀃꀅꀂꀀꀈꀇꀆ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 2000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Tajlandë

+ꀆꀆ ꀆꀅꀃꀁꀄꀁꀀꀆꀁ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 2000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Tajlandë

+ꀆꀆ ꀆꀂꀄꀄꀃꀆꀂꀇꀉ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 2000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Tajlandë

+ꀆꀆ ꀉꀆꀂꀈꀉꀅꀈꀀꀃ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 2000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Tajlandë

+ꀆꀆ ꀉꀆꀂꀅꀄꀃꀄꀆꀆ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 2000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Tajlandë

+ꀆꀆ ꀈꀃꀂꀃꀇꀉꀁꀉꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 10000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Tajlandë

+ꀆꀆ ꀆꀄꀀꀃꀅꀀꀉꀈꀄ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 20000+ )


Loading