numri i përkohshëm i telefonit nga Finlanda

+ꀃꀅꀈ ꀄꀅꀇꀃꀉꀆꀉꀂꀆꀇ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 900+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Holandë

+ꀃꀁ ꀉꀇꀀꀁꀀꀅꀂꀀꀃꀃꀆ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 400+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Franca

+ꀃꀃ ꀆꀄꀄꀆꀂꀇꀇꀉꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 700+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Suedi

+ꀄꀆ ꀇꀂꀆꀄꀁꀄꀂꀄꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 700+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀂꀂꀄꀈꀈꀈꀁꀁꀇꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 4000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Mbretëria e Bashkuar

+ꀄꀄ ꀇꀃꀆꀇꀃꀈꀈꀁꀄꀄ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Mbretëria e Bashkuar

+ꀄꀄ ꀇꀈꀉꀃꀉꀈꀄꀁꀀꀇ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 900+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀃꀃꀆꀆꀈꀅꀁꀈꀆꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 10000+ )


Loading